Vraag   Antwoord
Wat is een hexaëder?   Kubus
Hier lijken alle lijnen op de horizon samen te komen.   Verdwijnpunt
Welk teken geeft op de wand van een zeeschip aan wat de maximale belading mag zijn?   Plimsollmerk
Middellijn die parallel aan de lengterichting loopt.   Lengteas
Wat is de gemeenschappelijke term voor ellips, parabool en hyperbool?   Kegelsnede
Hoeveel graden bedraagt de som van alle hoeken van een vijfhoek?   540
Hoeveel hoeken heeft een hexagon?   Zes
Op hoeveel centimeter is de oude lengtemaat el gesteld?   Zevenenzestig
Hoe noemt men de plaats waar twee lijnen elkaar snijden?   Snijpunt
Hierin wordt de grootte van een oppervlak uitgedrukt.   Vlaktemaat
Hoe heet de grootte van een lichaam in de ruimte?   Volume
Hoe noem je het middelpunt van een ingeschreven cirkel?   Inpunt

Categorieën

Interessante quizsites